Què aprendràs a fer?

Aquest cicle abasta l’estudi d’equips i instal·lacions automàtiques de mesura, control i regulació per a màquines, processos i aplicacions industrials en general. També l’estudi de projectes per dirigir i coordinar l’execució i el manteniment dels sistemes automàtics. Sempre optimitzant els recursos humans i materials i en les condicions de qualitat, seguretat i costos acordats.

Què estudiaràs?

- Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics.
- Sistemes seqüencials programables.
- Sistemes de mesura i regulació.
- Sistemes de potència.
- Documentació tècnica.
- Sistemes programables avançats.
- Robòtica industrial.
- Comunicacions industrials.
- Integració de sistemes d’automatització industrial.
- Informàtica industrial.
- Formació i orientació laboral.
- Empresa i iniciativa emprenedora.
- Projecte d’automatització i robòtica industrial.
- Formació en centres de treball (350 hores de pràctiques en empreses).

Salesians de Sarrià

Quina titulació obtindràs?

• Tècnic superior en Automatització i robòtica industrial.
• Prevenció de riscos laborals de nivell bàsic.
• Certificat intern en Autocad.
• Certificat oficial Aceri en ELECTRICAL DESIGNER.
• Certificat en programació PLC’s SIEMENS S7 i SCADA SIEMENS WINN CC.

De què podràs treballar?

• Cap d’equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
• Verificador d’aparells, quadres i equips elèctrics.
• Cap d’equip en taller electromecànic.
• Tècnic en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
• Tècnic d’engegada de sist. d’automatització industrial.
• Projectista de sistemes de control, mesura i regulació de sistemes d’automatització industrial.
• Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial.
• Programador controlador de robots industrials.
• Tècnic en disseny de sistemes de control elèctric.
• Dissenyador de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.

mes informacio curs3

inst elec i auto 1

inst elec i auto 3

inst elec i auto 2