PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 

1.- Característiques generals

El nostre model de Formació Professional Dual està orientat a la professionalització i no inclou assignatures generalistes. Es tracta d'una formació específica, intensiva, de curta durada, i en col·laboració amb les empreses (FP DUAL i FCT).

El Cicle formatiu de grau Superior fa referència a un treball tècnic, que pot ésser efectuat de manera autònoma i que comporta a més a més responsabilitats de planificació, coordinació i control del treball. Es tracta de la formació d'un comandament intermedi.

 

2.- Les condicions d'accés

• títol de Batxillerat o equivalent
• haver superat la Prova d'accés a grau Superior

 

3.- Durada

La totalitat de cicles oferts pel nostre centre, tenen una durada de dos cursos.

Oferim també algunes propostes curriculars en tres anys amb una doble titulació:

• Administració de sistemes informàtics en xarxa i Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma.
• Programació de la producció en fabricació mecànica i Disseny en fabricació mecànica.

 

4.- Horari

De dilluns a divendres en torn tarda: 15:30 a 21:00.

 

5.- Titulació

Títol de Tècnic Superior en la professió corresponent.

Un cop superats els estudis l'alumne/a rebrà a més a més:

• Aquesta titulació permet dur a terme responsabilitats professionals equivalents a nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.
Certificat intern en AUTOCAD en els cicles següents: Manteniment electrònic, Sistemes de telecomunicació i informàtics, Automatització i robòtica industrial, Programació de la producció en fabricació mecànica, Disseny en fabricació mecànica.
Certificat opcional de CISCO System en el cicles següents: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, Administració de sistemes informàtics en xarxa.
• Altres específics, en funció del cicle cursat.

 

6.- Accés a altres estudis

• A un altre cicle formatiu de grau Superior (amb les convalidacions pertinents)
• A qualsevol estudi universitari oficial de Grau (en funció de l’opció d’estudi, amb accés directe i reconeixement de crèdits).

MÉS INFORMACIÓ: http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/vies/fp/index.html