1. MATÈRIES A CURSAR
 
  PRIMER CURS SEGON CURS  
Matèries comunes Matèries comunes
Llengua catalana I Llengua catalana II
Llengua castellana I Llengua castellana II
Anglès I Anglès II
Filosofia Història 
Ciències per al món contemporani  Història de la filosofia
Educació física Treball de recerca
 Tutoria Tutoria 
Matèries diversificades Matèries diversificades
Matemàtiques I Matemàtiques II
Física I Física II
Tecnologia industrial I Tecnologia Industrial II
   
Química I Química II
o o
Dibuix I Dibuix II
  o
  Electrotècnia


2. SORTIDES ACADÈMIQUES DES DE L’ITINERARI TECNOLÒGIC

- Vinculació del Batxillerat amb els Graus universitaris

- Cicles formatius de grau Superior