1. MATÈRIES A CURSAR
 
  PRIMER CURS SEGON CURS  
Matèries comunes Matèries comunes
Llengua catalana I Llengua catalana II
Llengua castellana I Llengua castellana II
Anglès I Anglès II
Filosofia
Història
 Ciències per al món contemporani Història de la filosofia
Educació física Treball de recerca
 Tutoria Tutoria 
Matèries diversificades Matèries diversificades
Matemàtiques I Matemàtiques II
Física I Física II
Química I Química II
   
Dibuix I Dibuix II
o o
Ciències de la terra i mediambientals I Ciències de la terra i mediambientals II


2. SORTIDES ACADÈMIQUES DES DE L’ITINERARI CIENTÍFIC

- Vinculació del Batxillerat amb els Graus universitaris

- Cicles formatius de grau Superior