1. MATÈRIES A CURSAR
 
  PRIMER CURS SEGON CURS  
Matèries comunes Matèries comunes
Llengua catalana I Llengua catalana II
Llengua castellana I Llengua castellana II
Anglès I Anglès II
Filosofia Història
Ciències per al món contemporani  Història de la filosofia
Educació física Treball de recerca
Tutoria  Tutoria 
Matèries diversificades Matèries diversificades
Matemàtiques CCSS I Matemàtiques CCSS II
Economia i organització d'empreses I Economia i organització d'empreses II
 Història del món contemporani Geografia
 
Economia Història de l'art
 o o
Francès Literatura castellana 
o  
Psicologia i sociologia  


2. SORTIDES ACADÈMIQUES DES DE L’ITINERARI DE CIÈNCIES SOCIALS

- Vinculació del Batxillerat amb els Graus universitaris

- Cicles formatius de grau Superior