1. MATÈRIES A CURSAR
 
  PRIMER CURS SEGON CURS  
Matèries comunes Matèries comunes
Llengua catalana I Llengua catalana II
Llengua castellana I Llengua castellana II
Anglès I Anglès II
Filosofia Història
Ciències per al món contemporani Història de la filosofia
Educació física Treball de recerca
Tutoria  Tutoria 
Matèries diversificades Matèries diversificades
Matemàtiques I Matemàtiques II
Química I Química II
Biologia I Biologia II
   
Física I Física II
o o
Ciències de la terra i mediambientals I Ciències de la terra i mediambientals II


2. SORTIDES ACADÈMIQUES DES DE L’ITINERARI DE CIÈNCIES DE LA SALUT

- Vinculació del Batxillerat amb els Graus universitaris

- Cicles formatius de grau Superior